Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Vyplněním přihlášky prohlašujete, berete na vědomí a prohlašujete následující:

1) Souhlasím s podmínkami závodu a beru na vědomí, že:

  • – Budu dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000 sb. – Zákon o silničním provozu.

 

  • – Závodu se účastním výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.

 

  • – Pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví, životě a věcech závodníka.

 

  • – Mi není známa žádná překážka spočívající v mém zdravotním stavu, která by mi bránila ve startu.

 

  • – Nesmím v průběhu závodu využívat žádné dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně, letadlo apod.

 

  • – Mohu se pohybovat pouze po vyznačené trase závodu.

 

  • – Musím dodržovat platné zákony ČR, dále pak i vyhlášky a předpisy Lesy ČR, s.p., správa CHKO Jeseníky.

 

  • – Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

 

  • – Budu se řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a budu v maximální možné míře ohleduplný k životnímu prostředí, v opačném případě odpovídám pořadateli za škody, které mu způsobím.

 

  • – V případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásah příslušných orgánů v případě výjimečných událostí apod.) se startovné nevrací

 

  • – Budu se chovat v průběhu závodu v duchu FAIR-PLAY.

 

  – Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace závodníka při porušení uvedených pravidel a informací v propozicích závodu.

2) Všechny údaje v přihlášce jsem uvedl pravdivě a jsem si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídám pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou. Pořadatelé neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

3) Souhlasím aby TNF bike team, z.s., Hynčice pod Sušinou 16 Staré Město, zpracovával mé osobní údaje pro účely evidence závodníků.